Gourde Karmine

20,00 €

Bouteille isotherme en inox
Double paroi 500ml